Khí linh

Một linh hồn Weapon là một vũ khí siêu nhiên mà có thể được tự do triệu tập bởi các nhà lãnh đạo gia tộc Noble và Chúa. vũ khí linh hồn là biểu tượng của văn phòng một Leader của Clan: mỗi nhà lãnh đạo gia tộc và Chúa sở hữu vũ khí linh hồn, và chỉ có họ có thể vận dụng chúng. Tuy nhiên, có một số ngoại lệ đối với các quy tắc chung. Rael Kertia không phải là một nhà lãnh đạo gia tộc nhưng sở hữu một vũ khí linh hồn không đầy đủ. Cadis Etrama Di Raizel, True Noblesse, là quan chức cao quý cao cấp duy nhất những người không sở hữu một vũ khí linh hồn.

Các Noblesse là mạnh mẽ như vậy mà riêng “máu và tâm hồn cao thượng” của mình là quyền lực của mình và trong trạng thái phát hành đầy đủ của họ, được coi là vũ khí linh hồn của mình. Frankenstein là một con người sở hữu và sử dụng một vũ khí linh hồn nhân tạo. Regis K. Landegre đã có thể triệu tập Legasus ra khỏi ý chí tuyệt khi đồng chí của ông đã gặp rắc rối.