Khang Hy đế quốc

Bộ phim võ thuật nội dung nói về thời vua Thuận Trị, Thuận Trị đã bỏ ngôi vị của mình để đi tu vì quá đau lòng khi ái phi chết. Thái Hậu Quyền Trang đã âm mưu thay đổi di chiếu đưa tứ a ca Huyền Diệp lên ngôi vua lấy niên hiệu là Khang Hy.

Khi Khang Hy lớn đã lấy quốc gia đại sự làm đầu tiêu diệt bọn giang thần âm mưu tạo phản soán ngôi. Sau khi dẹp loạn đảng Khang Hy lại phải đối đầu với vị thái tử đang âm mưu soán ngôi vua cha buộc Khang Hy phải nhường ngôi thoái vị. Khang Hy buộc phải phế chức thái tử, trong cung nhiều biến cố xảy ra.