Bạch ngọc đường

Nước Liêu thiết lập tổ chức Đồ Long hội nằm trong lòng Nước Tống để nhằm lật đổ triều Tống. Dự trù lấy mật mã là hành động “Đồ Dương”. Bước đầu của hành động “Đồ Dương ” là thích sát Dương Tông Bảo nguyên soái tam quan trấn thủ tại thành Trác Châu Nước Tống.

Vì vậy, đã cử sát thủ ẩn hình Vĩ Lô Tiên nổi danh trên giang hồ đảm nhận trọng trách này. Không ngờ, khi thích sát Dương Tông Bảo, Vĩ bị bắt. Mục Quế Anh tương kế tựu kế biến Bạch Ngọc Đường thành “Vĩ Lô Tiên” đánh vào Đồ Long Hội. hội trưởng Tào Túc Nữ và hộ pháp hàng đầu Hạ Đình của Đồ Long hội dùng mọi biện pháp để thử “Vĩ Lô Tiên” thật sự là Vĩ Lô Tiên đã phản bội hay Bạch Ngọc Đường nằm vùng.